HCP-SERVICES
Training and consultancy      Interim management

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan bedrijfsadviseurs en bedrijfscoaches van HCP-services, hierna te noemen opdrachtnemer.
1. ALGEMEEN
HCP-Services, opdrachtnemer, is een eenmanszaak die activiteiten ontplooit op het gebied van Interim-management, training, coaching en consultancy, Een en ander in de meest ruime zin.
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer: HCP-Services dan wel andere handelsnamen van Stefan van Heugten;
Opdrachtgever: degene met wie de opdrachtnemer een overeenkomst van opdracht heeft gesloten en ook degene aan wie de opdrachtnemer een offerte heeft uitgebracht;
Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door opdrachtnemer uit anderen hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging;
Bescheiden: alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, en ook alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers.
Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, en ook alle (rechts) handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
Meer/minderwerk: door de opdrachtgever gewenste toevoegingen aan of verminderingen van het overeengekomen werk, die leiden tot bijbetaling bovenop of verlaging van de overeengekomen prijs.
2. TOEPASSELIJKHEID
2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever, waarop de opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 Alle opdrachten worden geacht te zijn gegeven aan en worden uitsluitend aanvaard door of namens opdrachtnemer, ook als het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat een opdracht door één of meer bepaalde personen zal worden uitgevoerd.
2.3 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten die de opdrachtnemer aangaat met derden die mogelijkerwijs betrokken worden bij de uitvoering van de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever.
2.4 Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet alleen bedongen ten behoeve van opdrachtnemer maar ook ten behoeve van alle natuurlijke personen (waaronder werknemers en hulppersonen) en rechtspersonen en bestuurders van rechtspersonen die direct of indirect op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege opdrachtnemer zijn betrokken.
2.5 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.6 Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.
2.7 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.8 Als één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
De opdrachtnemer en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij, als en voor zover mogelijk, het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
3. AANVANG EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST
3.1 De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen   en ondertekend, dan wel wanneer met instemming van opdrachtgever een aanvang is gemaakt met de uitvoering van de opdracht.
3.2 Indien opdrachtnemer en opdrachtgever overeen zijn gekomen dat voor de aanvang van de opdracht een voorschotbetaling dient plaats te vinden, is opdrachtnemer pas gehouden tot het uitvoeren van de werkzaamheden over te gaan nadat de voorschotbetaling door opdrachtgever is ontvangen.
3.3 Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de opdracht, de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan De overeenkomst eindigt wanneer de opdracht is afgerond dan wel op een bepaalde datum.
4. GEGEVENS OPDRACHTGEVER
4.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende    opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van opdrachtnemer te stellen.
4.2 Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in 4.1 genoemde verplichting heeft voldaan.
4.3 Als en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden, met uitzondering van het bepaalde onder 6.2, aan deze geretourneerd.
4.4 Als de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van een overeenkomst en verdere werkzaamheden op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen. Eventuele boetes komen uitsluitend voor rekening van Opdrachtgever.
4.5 Opdrachtgever heeft uitsluitend recht op garanties en aanvullende diensten, als dit nadrukkelijk en afzonderlijk is overeengekomen.
5. UITVOERING OPDRACHT
5.1 Voor de aanvaarde opdracht heeft opdrachtnemer een inspanningsverplichting.
5.2 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van opdrachtgever over de uitvoering van de opdracht.
5.3 Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan opdrachtgever, te laten verrichten door een door de opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde, als zulks naar oordeel van opdrachtnemer wenselijk is met het oog op een voor partijen optimale uitvoering van de opdracht.
5.4 Opdrachtnemer zal bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
5.5 Als tijdens de opdracht werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van opdrachtgever welke niet vallen onder de werkzaamheden zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van opdrachtnemer het vermoeden ontleend dat deze werkzaamheden in incidentele opdracht van opdrachtgever zijn verricht. Deze aantekeningen dienen betrekking te hebben op tussentijds overleg van opdrachtgever en opdrachtnemer.
6. GEHEIMHOUDING EN   EXCLUSIVITEIT
6.1 Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke- of beroepsregelen opdrachtnemer een informatieplicht opleggen.
6.2 Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden. Dit geldt ook voor algemene cijfers uit marktonderzoeken.
6.3 Uitgezonderd het bepaalde in het vorige lid, is opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie die hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.
6.4 Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.
7. INTELLECTUEEL EIGENDOM
7.1 Opdrachtnemer, dan wel diens toeleverancier, behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij, dan wel diens toeleverancier, gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever dan wel aan opdrachtgever ter beschikking stelt, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd. Levering van diensten strekt nimmer tot overdracht van intellectuele eigendomsrechten.
7.2 Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen trainingsmodellen, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
7.3 Het is opdrachtgever niet toegestaan die adviezen of tot stand gekomen materiaal aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel over de werkzaamheden van opdrachtnemer.
8. OVERMACHT
8.1 In geval van blijvende overmacht is de opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst met de opdrachtgever door middel van een schriftelijke verklaring zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. De opdrachtnemer is ter zake tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige door de opdrachtgever geleden schade, van welke aard en omvang dan ook.
8.2 In geval van tijdelijke overmacht is de opdrachtnemer gerechtigd de termijnen waarbinnen    de overeenkomst moet worden uitgevoerd te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering geldt. Als genoemde verhindering langer dan zes maanden duurt, kan de opdrachtgever (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst verlangen, zonder dat de opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding, zulks onverminderd de (betalings-)verplichtingen van de opdrachtgever ter zake van het al door de opdrachtnemer uitgevoerde deel van de overeenkomst.
8.3 Als de opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is de opdrachtnemer bevoegd het reeds verrichte deel, respectievelijk het te verrichten deel van de overeenkomst, afzonderlijk te factureren.
8.4 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van uitval of onbereikbaarheid door overmacht, een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers e.d.
9. HONORARIUM
9.1 Opdrachtnemer heeft voor de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan opdrachtnemer, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
9.2 Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer en is verschuldigd naar mate door opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht.
9.3 Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht.
9.4 Als na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd of de overeengekomen periode is verstreken, lonen en/of prijzen van opdrachtnemer en/of toeleveranciers een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.
10. BETALING
10.1 Opdrachtnemer stuurt opdrachtgever een factuur voor geleverde diensten dan wel een voorschot factuur. Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op een door de opdrachtnemer aan te geven wijze, in de valuta waarin is gedeclareerd. Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen en derhalve treedt verzuim direct in, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De opdrachtnemer heeft het recht een voorschot te eisen dat tenminste 50% van de totale betalingsverplichting van de opdrachtgever vertegenwoordigt.
10.2 Bij overschrijding van een overeengekomen betalingstermijn wordt de volledige vordering tot betaling direct opeisbaar. Voorts is de opdrachtgever alsdan per direct en zonder voorafgaande ingebrekestelling een boete verschuldigd van tien procent (10%) van de betreffende (onbetaald gebleven) factuur.
10.3 Elke bevoegdheid van de opdrachtgever tot verrekening of opschorting, uit welke hoofde en om welke reden dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
10.4 Als de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig betaald, is hij - naast de boete genoemd in 10.2 - zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim en wordt hij over het openstaande factuurbedrag (inclusief de verbeurde boete) 1% rente per maand verschuldigd gedurende de maanden dat de opdrachtgever in verzuim verkeert, of de wettelijke handelsrente als die hoger is. Een deel van de maand heeft voor de berekening van de rente als een volledige maand te gelden.
10.5 Als de opdrachtgever in verzuim is met de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle buitengerechtelijke kosten, die worden berekend volgens het 'Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten 2012’, voor rekening van voormelde opdrachtgever, onverminderd de aan de opdrachtnemer overigens toekomende rechten, zoals die op schadevergoeding of nakoming.
10.6 Als door de opdrachtnemer, uit coulance-overwegingen of anderszins, aan de opdrachtgever uitstel voor het verrichten van enige prestatie wordt gegeven, heeft de     nieuwe termijn steeds een fataal karakter.
10.7 In geval van wettelijke schuldsanering, liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van de opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
11. KLACHTEN
11.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen veertien (14)] dagen na ontdekking schriftelijk per aangetekend schrijven te worden gemeld aan de opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming(en) te bevatten, zodat de opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
11.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer geven de opdrachtgever nimmer het recht zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van de opdrachtnemer op te schorten.
11.3 Als de opdrachtnemer een klacht gegrond acht, is de opdrachtnemer gerechtigd de betreffende opdracht opnieuw uit te voeren, dan wel anderszins de klachten te (doen) verhelpen.
11.4 De opdrachtgever is gehouden, als hij van oordeel is of blijft dat de opdrachtnemer de opdracht niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, zulks onverwijld conform het in lid 1 van deze sectie bepaalde schriftelijk per aangetekend schrijven aan de opdrachtnemer kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen twaalf (12)  maanden na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen twaalf (12) maanden, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte door middel van een dagvaarding geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.
12. AANSPRAKELIJKHEID
12.1 Als de opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
12.2 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige door de opdrachtgever (of derden) geleden of te lijden schade, van welke aard en/of omvang dan ook, samenhangende met of voortvloeiende uit de uitvoering van de overeenkomst, daaronder begrepen schade aan in eigendom van de opdrachtgever of derden toebehorende zaken. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder (bijvoorbeeld) begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
12.3 Voor het geval dat de opdrachtnemer toch aansprakelijk is voor directe schade tegenover de opdrachtgever, dan geldt het volgende.
De aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de aansprakelijkheidsverzekeraar van de opdrachtnemer in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan de  opdrachtnemer toegerekend kunnen worden; redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade  als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
12.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan doordat opdrachtnemer redelijkerwijs is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
12.5 De opdrachtnemer is tegenover de opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor schade en/of kosten, van welke aard en/of omvang dan ook, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit handelingen, nalatigheden, fouten en/of de kwaliteit van het geleverde werk van derden, die door de opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld.
12.6 De voorgaande beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet, in geval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van de opdrachtnemer.
12.7 Een reeks van samenhangende schadegevallen/ gebeurtenissen geldt hierbij als één schadegeval/ gebeurtenis.
12.8 Voor zover in een voorkomend geval nog niet aan de opdrachtgever is gefactureerd, dient in voornoemde tekst voor "factuurbedrag" te worden gelezen de overeengekomen vaste prijs of gangbaar tarief dat aan de opdrachtgever in rekening zou worden gebracht voor de verrichte werkzaamheden, waarin de oorzaak van de schade is gelegen.
12.9 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden ter zake van schade in verband met de door de opdrachtnemer uitgevoerde overeenkomsten, tenzij rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken een gevolg zijn van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van de opdrachtnemer en de opdrachtgever bovendien aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.
12.10 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:98 BW, vervalt het recht op schadevergoeding aan de zijde van opdrachtgever in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis of het nalaten waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is.
13. OPZEGGING
13.1 Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen. Als de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid, is het bepaalde onder 6, lid 2 van toepassing.
13.2 Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.
13.3 Als en voor zover opdrachtnemer de overeenkomst door opzegging beëindigt, is hij gehouden opdrachtgever gemotiveerd mede te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging en al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van de wederpartij eisen.
13.4 Voor duurovereenkomsten geldt dat opzegging per aangetekend schrijven dient te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
13.5 Opdrachtnemer zal een kopie van de gegevens welke opdrachtnemer van en over opdrachtgever beschikt, binnen 14 dagen na opzegging aan opdrachtgever ter beschikking stellen in de aanwezige vorm.
13.6 Opdrachtnemer is gerechtigd om de Overeenkomst, zonder ingebrekestelling en verplichting tot schadevergoeding, geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel - naar eigen keuze - de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, indien:
a. Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
b. Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt;
c. Opdrachtgever overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf;
d. Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld of overlijdt; of Opdrachtgever jegens de Opdrachtnemer niet voldoet aan enige wettelijke verplichting, dan wel enige verplichting die voortvloeit uit de Overeenkomst. Opdrachtnemer is in de in dit artikel genoemde gevallen gerechtigd om het door opdrachtgever aan de Opdrachtnemer verschuldigde honorarium terstond in zijn geheel op te eisen. Opdrachtgever is verplicht om Opdrachtnemer onmiddellijk te informeren indien zich een omstandigheid in de zin van dit artikel voordoet. In het geval dat zich een omstandigheid zoals hierboven beschreven zich voordoet, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is enige schuld aan opdrachtnemer direct opeisbaar.
14. OPSCHORTINGSRECHT
14.1 Als de opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen (waaronder betalingsverplichtingen) tegenover de opdrachtnemer niet, niet tijdig op niet behoorlijk nakomt, is de opdrachtnemer gerechtigd — onverminderd alle overige aan de opdrachtnemer toekomende rechten — de nakoming van zijn verplichtingen tegenover de opdrachtgever op te schorten totdat de opdrachtgever alsnog volledig zijn verplichtingen tegenover de opdrachtnemer is nagekomen.
14.2 Als bij de opdrachtnemer de gegronde vrees leeft dat de opdrachtgever zijn verplichting niet na zal kunnen komen, is de opdrachtnemer gerechtigd de op hem rustende verplichting op te schorten. In dat geval geeft de opdrachtnemer de opdrachtgever de gelegenheid om door middel van een verklaring zekerheid te stellen over de nakoming van de op de opdrachtgever rustende verplichting. Als de opdrachtgever hier niet binnen veertien (14) dagen na dagtekening van het verzoek van de opdrachtnemer aan voldoet, heeft de opdrachtnemer het recht om de overeenkomst te ontbinden.
14.3 Voorts is de opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring, als:
Er zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is geworden of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel als zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
14.4 Als de opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van de opdrachtgever wordt aangevraagd of de opdrachtgever zelf zijn faillissement aanvraagt, de opdrachtgever aan zijn schuldeisers een (onderhands) akkoord aanbiedt of (met dit doel) een vergadering van schuldeisers bijeenroept of indien met betrekking tot de opdrachtgever (natuurlijk persoon) toepassing wordt verzocht of verleend van de Wet schuldsanering natuurlijke personen.
14.5 De onderneming van de opdrachtgever wordt geliquideerd en/of de ondernemingsactiviteiten van de opdrachtgever feitelijk worden gestaakt of naar een plaats buiten Nederland wordt verplaatst.
14.6 Als de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Als de opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en de overeenkomst.
15. PERSOONSGEGEVENS
15.1 De door opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens (de "Gegevens") zullen door de opdrachtnemer alleen in het kader en ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst worden verwerkt en gebruikt en alleen indien en voor zover dit voor het doel absoluut noodzakelijk is. De verzonden gegevens zullen niet worden opgeslagen, verwerkt of op een andere manier worden gebruikt dan het doel van de overeenkomst. Na uitvoering van de overeenkomst zullen de gegevens direct worden verwijderd, tenzij dit in strijd is met de wettelijke bewaarplicht op grond van de EU. Opdrachtnemer verzekert de opdrachtgever dat de AVG wordt nageleefd. Dit omvat ook het zorgen voor adequate technische en organisatorische gegevensbescherming en de naleving van de rechten van de betrokkene.
16. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
16.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
16.2 Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn woonplaats heeft, tenzij het geschillen betreft die geen betrekking hebben op het bedrijf of beroep van opdrachtgever.
17. WIJZIGINGEN EN MEER/MINDERWERK
17.1 Door de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht, respectievelijk het tot stand komen van de overeenkomst met de opdrachtnemer, alsnog verlangde wijzigingen in de (uitvoering van de) overeenkomst moeten door de opdrachtgever schriftelijk aan de opdrachtnemer worden gemeld, voordat de opdrachtnemer een aanvang met de uitvoering van de overeenkomst heeft gemaakt. Deze wijzigingen worden pas onderdeel van de tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever gesloten overeenkomst nadat opdrachtnemer deze wijzigingen schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. Als de door de opdrachtgever gewenste wijzigingen naar het oordeel van de opdrachtnemer een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken, is de opdrachtnemer gerechtigd op deze grond de overeenkomst met de opdrachtgever buitengerechtelijk te ontbinden. De opdrachtnemer is in dit geval niet aansprakelijk voor enige door de opdrachtgever geleden schade, van welke aard en omvang dan ook. Problemen, voortkomend uit de wijzigingen zijn altijd voor rekening en risico van de opdrachtgever.
17.2 Indien de opdrachtnemer de wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst aanvaardt of met de uitvoering daarvan is begonnen, is de opdrachtgever verplicht alle daaruit voortvloeiende (extra) kosten als kosten van meerwerk aan de opdrachtnemer te voldoen, onverminderd de overige betalingsverplichtingen van de opdrachtgever ter zake van de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst.
17.3 Als bedoelde wijzigingen tot gevolg hebben dat vertraging in de uitvoering van de overeenkomst ontstaat, zullen de door de opdrachtnemer opgegeven termijnen worden verlengd met de periode van de vertraging. De opdrachtnemer is ten aanzien van de hieruit voortvloeiende vertraging nimmer aansprakelijk.
17.4 Als de opdrachtnemer voor het overige meent dat sprake is van meerwerk, zal hij daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling doen aan de opdrachtgever. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever daarbij ook een indicatie geven van de gevolgen voor de termijn van de voltooiing van de uitvoering van de overeenkomst, en ook van de aan het meerwerk verbonden kosten.
17.5 Als de opdrachtgever niet binnen vier (4) werkdagen na de ontvangst van de in 17.4 bedoelde mededeling van de opdrachtnemer heeft laten weten bezwaar te hebben tegen het meerwerk, wordt de opdrachtgever geacht dit meerwerk te hebben aanvaard en is de opdrachtgever verplicht de daaruit voortvloeiende (extra) kosten aan de opdrachtnemer te voldoen.
HCP-Services is gevestigd in Herten en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 73861170. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel waar Opdrachtnemer staat ingeschreven. De laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold op het moment dat de opdracht tot stand kwam, is altijd de geldende versie. Deze algemene voorwaarden zijn ook te raadplegen op de website van HCP-Services: www.hcp-services.com